BH Desk » Porezna uprava FBiH poziva građane da isplate svoje obaveze iz 2022.
BiH

Porezna uprava FBiH poziva građane da isplate svoje obaveze iz 2022.

Porezna uprava FBiH podsjeća sve porezne obveznike da bi do kraja 2022. godine trebali da izvrše plaćanje svojih dospjelih poreznih obaveza i da 2023. godinu počnu bez poreznih obaveza.

Blagovremenom uplatom svojih poreznih obaveza izbjegavate plaćanje zateznih kamata na javne prihode koje iznose 0,04% dnevno ili 14,6% godišnje, obračuna i plaćanja troškova prisilne naplate u iznosu od 5% od iznosa duga i novčanih kazni koje iznose: za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM, za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM, za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM.

Poreznoj upravi nije cilj da obračunava i naplaćuje zatezne kamate, da prisilno naplaćuje javne prihode uz troškove prisilne naplate u iznosu od 5% duga i da kažnjava porezne obveznike. Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da dobrovoljno prijavi i plati porezne obaveze, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.

Cilj Porezne uprave FBiH je da bude partner poreznim obveznicima i da s poreznim obveznicima gradi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima. Zato pozivamo porezne obveznike da svoje dospjele obaveze plate do kraja godine, da obaveze izvršavaju blagovremeno i posluju u skladu s važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava podsjeća porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao zaključno do 31.12.2018. godine, da uplatom ovog duga mogu ostvariti pravo na otpis zateznih kamata. Zahtjev za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK), porezni obveznici mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na OVOM linku, a isti se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH – poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.

Porezna uprava Federacije BiH se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji su uredno izvršavali svoje porezne obaveze i poziva i ostale porezne obveznike da to blagovremeno čine i tako racionaliziraju svoje poslovanje.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook