BH Desk » Ministarstvo za privredu ZDK pojasnilo procedure u vezi koncesionih naknada
BiH

Ministarstvo za privredu ZDK pojasnilo procedure u vezi koncesionih naknada

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona reagiralo je na članak objavljen na web-stranici „Naše stranke“ pod nazivom „Sanja Renić: Bosanski Rio Tinto-Eastern Miningu koncesiona naknada sa 10.000 KM po hektaru spuštena na 150 KM“.

Iz Ministarstva za privredu podsjećaju da je Vlada ZDK u oktobru 2019. donijela zaključak na osnovu čega je imenovana Interresorna radna grupa, čiji je zadatak bio da detaljnije razmotri visinu koncesionih naknada (jednokratne i kontinuirane) koje su propisane Odlukom o utvrđivanju minimalne naknade za koncesije, te da nakon njenog razmatranja i analiziranja, predloži odgovarajuće izmjene te odluke.

Obzirom na visinu koncesionih naknada u ostalim kantonima, kao i zemljama okruženja Inrerresorna radna grupa je razmatrala izmjenu te odluke na način da se smanji visina jednokratne koncesione naknade koju koncesionar plati jednokratno po površini koncesionog polja prilikom potpisivanja koncesionog ugovora, ali istovremeno poveća visinu kontinuirane koncesione naknade koju koncesionar plaća shodno potpisanom koncesionom ugovoru.

Bitno je napomenuti, kako dodaju iz Ministarstva za privredu, da se predmetna izmjena odluke primjenjuje na sve zahtjeve za dodjelu koncesije nakon njenog stupanja na snagu.

– Obzirom da potpisivanje koncesionog ugovora prvo zahtjeva geološko istraživanje tla, na ovaj način koncesionar se lakše opredjeli za investiranje,  jer uz manju koncesionu naknadu izvrši geološka  istraživanja što daje jasnu sliku o mogućnostima eksploatacije, odnosno, ekonomskoj isplativosti projekta. Međutim, i javnost, odnosno, lokalna zajednica dobija geološke podatke o tlu koje može upotrijebiti u slučaju novih projekata (izgradnje puteva, zgrada, mostova) i na taj način se ogleda njihov ogroman značaj kako za kanton, tako i za Federaciju – napominju iz Ministarstva za privredu dodaujući da se ti podaci pohranjuju u Federalnom zavodu za geologiju.

Izmjenama Odluke, kako dodaju, došlo bi i do znatnog povećanja iznosa kontinuirane koncesione naknade, jer se na taj način povećava cijena korištenja javnog dobra, imajući u vidu da se koncesioni ugovor potpisuje na duži vremenski period.

Pošto je napravljen prijedlog teksta Odluke, a prije slanja materijala na usvajanje Vladi Kantona, Ministarstvo za privredu je, poštujući propisanu proceduru, uputilo zahtjeve za mišljenja o predloženom tekstu Odluke Savezu gradova i općina u FBiH, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, te Konkurencijskom vijeću BiH. Ministarstvo je zaprimilo pozitivna mišljenja  od svih nabrojanih, odnosno njihov stav da se slažu sa predloženim izmjenama, odnosno, smanjenje visine jednokratne, a povećanju kontinuirane koncesione naknade, te je Vlada Kantona i usvojila Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije.

– O tome najbolje govori činjenica da je u  toku posljednje dvije godine povećan broj zahtjeva za dodjelu koncesija za istraživanje i eksplotaciju mineralnih sirovina. U periodu od 2013. godine do donošenja odluke bilo je samo dva zahtjeva za dodjelu koncesije, a samo u 2021. godini podnešeno je čak šest samoinicijativnih zahtjeva za dodjelu koncesije na području Zeničko-dobojskog kantona – ističu iz Ministarstva za privredu ZDK.

Koncesiona naknada se dijeli u korist budžeta Zeničko-dobojskog kantona i jedinica lokalne samouprave u odnosu 30 posto : 70 posto, navode iz Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona.
Najnovije

-----------
BH Desk facebook